ktown4u 스킵네비게이션

[naning9]Hacken Slit Long Dress_Gray
[naning9]Hacken Slit Long Dress_Gray
[naning9]Hacken Slit Long Dress_Gray
[naning9]Hacken Slit Long Dress_Gray
[naning9]Hacken Slit Long Dress_Gray
[naning9]Hacken Slit Long Dress_Gray
[naning9]Hacken Slit Long Dress_Gray
[naning9]Hacken Slit Long Dress_Gray
[naning9]Hacken Slit Long Dress_Gray
[naning9]Hacken Slit Long Dress_Gray

[naning9]Hacken Slit Long Dress_Gray

USD 18.75

  • Mileage 19
  • Release 2021-04-13 | GD00055099
  • (Expected) Date of stock2021-04-19
Qty

[naning9]Hacken Slit Long Dress_Gray ...

Total

USD 18.75

[naning9]Hacken Slit Long Dress_Gray
 
PART

FREE (cm)
Shoulder 47 / Chest 114 / Sleeve 25 / Arm 38 / Length 107/117


fabric : COTTON 100%


Date of Manufacture 2021.03


 
INFORMATION


 
  • Item: [naning9]Hacken Slit Long Dress_Gray
  • 원산지: Korea
  • 제조/수입: 엔라인 엔라인
  • 법에 의한 인증*허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항: 해당없음.
  • AS 책임자 연락처: Ktown4u, 02-552-9089
Write a review
Reviews()